Bevar Thy Logo

Udvidelse af testcenter i Østerild. Nu med PtX-anlæg

Kære ordfører i forligskredsen om udvidelse af Østerild Testcenter,

Jeg henvender mig til dig på vegne af Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg, som organiserer den lokale modstand mod udvidelsen af testcenteret. Den aftale, der blev indgået den 1. februar om iværksættelse af en miljø-, og habitatkonsekvensvurdering mhp at udvide testcenter Østerild, vil få alvorlige konsekvenser for lokalbefolkningen, naturen, forretninger og skoler på vores egn. Der er massiv lokal modstand mod udvidelsen.

Vi har fulgt sagen gennem længere tid, men blev alligevel forundrede, da vi i aftalen læste følgende passus om den miljø-, og habitatkonsekvensvurdering, der nu skal iværksættes: “Vurderingen skal inkludere muligheden for test af integration af vindmølle- og PtX-teknologi.” PtX-teknologi har på intet tidspunkt tidligere figureret i screeningsprocessen for hverken Østerild eller de tidligere screenede områder.

Vores bekymring steg mærkbart, da vi så læste pkt. 3.2 i Planstyrelsens opgavebeskrivelse i dokumentationen i udbudsmaterialet om miljø-, og habitatkonsekvensvurderingen (vedhæftet; ordlyden af 3.2 kopieret nedenfor).

Udover 450 m høje møller skal testcenteret, dvs. hver af de gigantiske møller, som det fremgår af opgavebeskrivelsen, tillige bestå af et PtX-anlæg af betydelige dimensioner ved hver mølle, jf. pkt.3.2. Disse anlæg vil, udover at de medvirker til at forvandle et naturområde til en industripark, kræve et enormt vandforbrug.

Har I i forligskredsen været bekendt med og alligevel bag lukkede døre truffet beslutning om denne voldsomme forøgelse af omfanget af det i forvejen egnsødelæggende mølleprojekt med enorme PtX-anlæg – uden den mindste offentlige debat, endsige orientering af lokalbefolkningen? Da landdistriktsminister Morten Dahlin den 3. ds. orienterede lokalbefolkningen på et offentligt møde nævnte han intet om PtX-anlæg.

Vi undrer os meget over, hvornår og hvordan PtX, der på intet tidligere tidspunkt har været nævnt i den foreliggende dokumentation om screening, er kommet ind i forberedelses- og forhandlingsprocessen, og opfordrer dig derfor til at redegøre for dette for os, og for om du er klar over de alvorlige konsekvenser for områdets natur og befolkning.

Vi imødeser dit svar.

Med venlig hilsen
Bent Wigotski
Pva bestyrelsen
Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg

 


Læs hele opgavebeskrivelsen her

UDRAG AF OPGAVEBESKRIVELSEN TIL MILJØ-, OG HABITATKONSEKVENSVURDERINGEN

3.2 Integration af vindmølle- og PtX-teknologi. Vindbranchen oplyser, at brugen af PtX-brændstoffer, såsom brint, forventes øget kraftigt i de kommende tiår. Idet strøm fra (hav)vindmøllerne ifølge branchen er en essentiel del af den fremtidige brintproduktion, og brintproduktionen stiller nye krav til fremtidens vindmøller, har vindmølleproducenterne behov for at kunne teste integrationen mellem vindmølle- og brintproduktionsteknologi. Branchen ønsker derfor, at der i forbindelse med test af prototypemøller gives mulighed for brintproduktion og test heraf.

Etableringen af muligheder for at teste samspillet mellem vindmøller og brintproduktion kræver et separat elektrolyseanlæg for hver vindmølle, hvor der testes produktion af brint og grønne brændsler. Det stiller ifølge vindbranchen blandt andet følgende krav til PtX-testanlægget: 

Et anlægsareal vil formentlig være i størrelsesordenen 30×35 m, med installationer på ca. 10 m i højden og indhegnet med et f.eks. 2-3 m højt hegn for hvert testanlæg. Det bemærkes, at der er stor usikkerhed ved de angivne størrelser, da anlæggene formentlig vil være forskellige ved den enkelte vindmølle. Testanlægget skal kunne rumme mulighed for flere elektrolyseanlæg, der bearbejder en samlet effekt på 240 MW.

Lovgivningen tillader ikke brug af drikkevand til dette formål. Dvs. der skal være mulighed for at etablere anlæg med pumper, trykforøger, filtre mv. evt. med egne boringer for vand, eller hvis teknisk muligt via opsamling af overfladevand og etablering af en opsamlingskapacitet. Såfremt der bruges saltvand med henblik på at teste processerne ved afsaltning og rensning af saltvand.

Der skal være mulighed for at etablere anlæg til opbevaring af de producerede brændstoffer, hertil kommer håndtering af spildevand i forbindelse med vandrensning.

Der skal etableres passende infrastruktur til bortledning af brændstofferne. På længere sigt bør dette være via en rørinfrastruktur, på kort sigt eller såfremt der ikke etableres rørinfrastruktur, kan brinten eksempelvis bortfragtes via lastbil.

En evt. lov om et tredje testcenter vil skulle regulere PtX-testanlægget, og det vil i den forbindelse skulle tages stilling til forholdet til anden lovgivning, herunder reglerne i miljøbeskyttelseslovgivningen om risikovirksomheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.