Bevar Thy Logo

Om foreningen

Bag hjemmesiden “bevarthy.dk”, står “Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg” der blev stiftet den 20. maj 2013.

Formålet var at sikre naturbeskyttelsen omkring Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld, og herunder at modarbejde Thisted Kommunes plan om opstilling af kæmpevindmøller.

Med de seneste planer om udvidelse af Østerild testcenter har foreningen genoptaget sit arbejde for at beskytte både natur og lokalsamfund mod en industriel overtagelse af store fredede områder omkring Østerild og Hjardemål klit, der vil have ødelæggende konsekvenser for dette unikke hjørne af Danmark.

Bestyrelsen

Ulrik Iversen

Formand
Fuglsangvej 5,
7741 Frøstrup
Tlf. 40891167
[email protected]

Bent Wigotski

Bestyrelsesmedlem
Wildersgade 2B, 3. th
1408 København K
Tlf. 50430803
[email protected]

Jens Tilma

Bestyrelsesmedlem
Strandvejen 1, Lildstrand,
7741 Frøstrup
Tlf. 51514654
[email protected]

Bjarne Højstrup Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Højstrupvej 34,
7742 Vesløs
Tlf. 60546510
[email protected]

Lasse Middelboe

Bestyrelsesmedlem
Klitvejen 87,
7741 Frøstrup
Tlf. ‭22500390
[email protected]

Mikael Vold Lassen

Bestyrelsesmedlem
Glombak 5 Øsløs,
7742 Vesløs
Tlf. 23957714
[email protected]

Thomas Nielsen

Tilknyttet Bestyrelsen
Strandvejen 15
7741 Frøstrup
Tlf. 97933784/40273847
[email protected]

Børge Søndergaard

Kasserer
Lavendelvej 3,
7700 Thisted
Tlf. 97925899/40205899
[email protected]

Kontingent

Ved indemeldelse indbetales årligt kontingent på 100 kr.

Sparekassen Thy
Reg: 9111, Konto: 2585111
Besked til modtager: Dit navn

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er: Foreningen imod kæmpevindmøller ved Bulbjerg.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Thisted Kommune

§ 2. Formål
Foreningens formål er naturbeskyttelse omkring Bulbjerg, herunder at modarbejde opstilling af kæmpe vindmøller i Lild Plantage.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1: Som medlemmer optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2: Indmeldelse sker ved at kontakte et medlem af bestyrelsen eller ved at sende mail til Thomas Nielsen [email protected], eller ved udfyldelse af blanket på foreningens hjemmeside www.bevarthy.dk

§ 4. Generalforsamlingen.
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med 1 måneds varsel ved brev, e-mail eller offentlig annoncering.
Stk. 3: Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens arbejde det forløbne år og planer for det kommende år.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Evt.
Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal

§ 5. Ekstra ordinær generalforsamling.
Stk. 1: Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller hvis 2/3 medlemmer finder det nødvendigt.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der består af 3 -7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1 — årig periode.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2: Foreningens regnskab forestås af bestyrelsen, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 3: Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 8 Hæftelser
Stk. 1: Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
Stk. 2: Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid gældende formue.

§ 9 Vedtægts ændringer.
Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsorden.

§ 10 Opløsning
Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en generalforsamling.

Stk. 2: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11 Datering.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling på Bjerget Efterskole, den 20. maj 2013.