Bevar Thy Logo

Høringssvar til afgrænsningsrapport for miljø- og habitatskonsekvens-vurderingen af Østerild testcenter

Her følger vores input til afgræsningsrapporten som skal danne rammerne for den forestående miljø- og habitatskonsekvensvurdering omkring udvidelsen af Østerild Testcenter. Vi håber at vores bekymringer vil blive taget alvorligt, og at der sikres uvildighed i de kommende process.


Bevar Thy/Foreningen imod kæmpevindmøller ved Bulbjerg

Naturen

De negative følger af en udvidelse af testcenteret for de betydelige og i vidt omfang enestående lokale natur- og landskabsværdier er en helt central bekymring for lokalbefolkningen, af hvilken mange netop har bosat sig i området pga. disse værdier. Vi kan derfor fuldt ud tilslutte os det høringssvar af 21.6.2024, som Danmarks Naturfredningsforening har indsendt.

De socio-økonomiske konsekvenser

En udvidelse vil medføre et stort antal ekspropriationer og dermed befolkningsnedgang i vores område. Denne vil påvirke det lokale forretningsliv med butiksdød og stærkt forringede indkøbsmuligheder. Skole og andre lokale institutioner vil ligeledes blive ramt.
Vi forventer derfor, at miljø- og habitatskonsekvensvurderingen vil indeholde en undersøgelse af de socio-økonomiske konsekvenser af en udvidelse, herunder navnlig følgende elementer:
 • Antal af påvirkede borgere som skal eksproprieres. Dette baseret på opdaterede støjmålinger der tager højde for havvindmøllers højde og driftsparametre herunder vindhastighed > 8m/s samt højere støjgrænser
 • Antal af påvirkede borgere som ikke skal eksproprieres, men er inden for støjzone. Dette baseret på opdaterede støjmålinger der tager højde for havvindmøllers højde og driftsparametre herunder vindhastighed > 8m/s samt højere støjgrænser.
 • Antal borgere udenfor støjzone som påvirkes af evt. testcenterudvidelse
 • Risikoen for skolelukninger pga. svindende elevgrundlaget
 • Risikoen for lukning af dagligvarebutik
 • Følger for foreningslivet pga. befolkningsnedgang
 • Følger for lokale arbejdspladser
 • Der bør foretages reelle støjmålinger i boliger med udgangspunkt i den faktiske isolationsfaktor for beboelser i området. Allerede nu er beboere generet, men svaret fra DTU er, at støjgrænsen overholdes.
 • Det skal undersøges hvordan lysmaster påvirker Bulbjerg Dark Sky-området, samt de økonomiske konsekvenser forbundet med en forringelse / ødelæggelse af dette
 • Der skal foreligge en endelig skitsering af det samlede testareal inden habitatskonsekvensvurderingen påbegyndes.
 • Der skal foreligge en vurdering af de miljø og samfundsmæssige konsekvenser og samfundsmæssige gener ved bortskaffelse af brint ifm. PtX anlæg. Dette skal indeholde afbrænding, bortskaffelse i lastbiler samt salt-lage
 • Der skal redegøres for de miljømæssige konsekvenser ved grundvandsboringer ift. det skitserede behov for vand til PtX. Herunder den øgede CO2 udledning ved en ændring af grundvandsspejlet.
 • Der skal foreligge en opdateret støjberegning der inddrager de særlige og faktiske forhold omkring havvindmøllers driftsparametre som afviger fra landsvindmøller. Herunder højde (450 meter), optimal operationel vindhastighed  (15m/s til 25 m/s) og øgede tilladte støjgrænser. På baggrund af dette skal der foreligge nye konsekvensberegninger på alle væsentlige parametre herunder antal af påvirkede borgere, økonomiske konsekvenser for huspriser mv.
 • Der skal foreligge en redegørelse for hvordan det planlægges at opveje konsekvenserne for ødelagt biodiversitet, uerstattelig natur, når et større sammenhængende område minimeres kraftigt, når der opsættes hegn og hvilken betydning det har for de økologiske forbindelseslinier.Hvordan vil man erstatte fredede arealer, når disse er unikke og uerstattelige

Sundhed og helbred

Problemet med støj/lavfrekvent støj fra vindmøller (eller vindturbiner som de rettelig burde kaldes) er helt afgørende for antallet af ekspropriationer. Den gældende vindmøllestøjbekendtgørelse er ikke retvisende eller troværdig, da den først og fremmest tager hensyn til vindmøllebranchens interesser, ikke til befolkningens sundhed, jf. det som bilag vedlagte papir ”Støj fra vindturbiner og helbredseffekter”, der udførligt redegør for problemerne. Det bør sikres, at Frøstruplejrens ikke udsættes for sundhedsskadelig støj, da lejrområdet forventes at ændre status.
Vi forventer derfor en vurdering af behovet for en gennemgribende revideret og up-to-dateført vindmøllestøjbekendtgørelse, jf. ikke mindst forelæsningen i note 2 i papiret om de alvorlige helbredsmæssige følger af lavfrekvent støj samt de afsluttende spørgsmål i papiret. Vi må afvise at lade DTU Wind, som er part i sagen, stå for en sådan vurdering.

Konklusion

Vi ser frem til offentliggørelsen af afgrænsningsrapporten og til en habitats- og miljøkonsekvensvurdering, som bygger på evidens og ikke på skønsmæssige vurderinger. Vurderingen bør indeholde visualiseringer af mølle- og industrianlæg. Vurderingen skal udarbejdes med de samlede konsekvenser i forhold til en baseline lavet inden etablering af testcenter i 2009.

Bilag

Støj fra vindturbiner og helbredseffekter
24. april 2024
Af: Jens Tilma | Læge, Medlem af bestyrelsen Bevar Thy

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.