Bevar Thy Logo

Problematiske VE-projekter

Dato: 10. januar 2024
Til: Kommunalbestyrelsen for Thisted Kommune

Vedrørende to problematiske VE-projekter i Thisted Kommune

Lad os slå fast med det samme, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) støtter den grønne omstilling med mere vind- og solenergi både på land og hav. DN accepterer, at vindmøller vil præge dele af vores landskaber, og at det kan kræve kompromisser mellem flere hensyn.
DNs rolle er at medvirke til, at udbygningen både sker tilstrækkeligt hurtigt, og at den sker de rigtige steder, hvor der ikke er konflikt med naturbeskyttelsen, landskaber og kulturarv.
På nationalt og lokalt plan ønsker DN stramme rammer for planlægningen, så der tages samfundsmæssig stilling til de mange arealønsker.

Det er ikke energiselskaberne, tilfældige lodsejere eller økonomiske særinteresser, som skal planlægge og beslutte, hvor vindmøllerne og solcellerne skal placeres.
Det er derfor med stor tilfredshed, at DN Thy kan konstatere, at Thisted Kommune er i færd med at fastsætte principper for energiplanlægning og kriterier for VE-anlæg.

På kommunalbestyrelsesmødet den 19. december, blev det besluttet at godkende forslaget til kriterier for VE-anlæg og principper for planlægning af energianlæg og at forslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

Thisted Kommune inddeles i 3 områder og inden for disse områder gælder forskellige forudsætninger for planlægning af vindmøller og solcelleanlæg: Negativområder, neutralområder og egentlige energizoner.
De opstillede principper og kriterier for planlægning af energianlæg er DN Thy stort set enig i. Især, hvad angår kriterierne for negativområderne, lokal indflydelse inden planlægningen igangsættes og lokalt medejerskab.

Desværre er der to VE-projekter under planlægning i Thy, som står i stærk kontrast til kommunens foreslåede principper og kriterier. Dels den væsentlige udvidelse af Testcenter Østerild med statslig anlægslov og dels området syd for Hanstholm Havn, som kategoriseres som neutralt område i modsætning til resten af kystområderne mod syd, trods samme naturværdier.

Aftalekredsen bag den politiske aftale om test af store vindmøller har igangsat en supplerende målrettet screening af en mulig placering af 5 testpladser til kæmpevindmøller (450 m) ved en udvidelse af Østerild Testcenter.

Den endelige beslutning er endnu ikke taget!

Vindmøllebranchens udmeldinger er forvirrende og utroværdige over for den med god grund ængstelige lokalbefolkning.
Den 20. december skriver DR: ”Vindmøllebranchen vil trække i håndbremsen: Nu skal møllerne ikke være højere. Den grønne omstilling kræver lige nu flere – ikke større – møller, lyder det fra vindmøllebranchen”.

Efterfølgende har branchen korrigeret og udtalt, at der fortsat er brug for at teste vindmøller på op til 450 meter med den begrundelse, at vi skal være forrest i den globale konkurrence og at udviklingen fortsætter. Ingen argumenter for eller analyse af, hvorfor testmøllerne skal være 450 meter høje!

Der er vist god grund til at søge anden rådgivning end blindt at følge branchens flakkende ønsker, som åbenbart kun er styret af tvivlsom økonomi uden hensyn til natur og mennesker.

En enig kommunalbestyrelse, med borgmester Niels Jørgen Pedersen i spidsen, har i brev af
21. december 2023 tilkendegivet, at man er imod en udvidelse af testcenteret med vindmøller op til 450 meter. Det er især den manglende dialog og inddragelse af lokale politikere og berørte borgere, som kommunalbestyrelsen finder frustrerende og respektløs.

Alt tyder på, at udvidelsen kan blive gennemført ved hjælp af en såkaldt statslig anlægslov, hvor demokrati, lokal planlægning og alle gældende regler og love tilsidesættes for at tilfredsstille vindmøllebranchens kommercielle behov.

Projektområdet indeholder og grænser op til betydelige sårbare natur- og landskabsinteresser, som beskyttes af både national- og EU-lovgivning samt internationale aftaler og konventioner. Den endelige landspolitiske beslutning skal derfor afvente en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet, naturen og de lokale beboere.
Skal vores helt unikke og uerstattelige klitnatur, som både har national og international betydning, omdannes til et udjævnet, goldt, industrielt energilandskab? Og hvad med lokalsamfundet, hvor mennesker vil blive tvangsfjernet fra hus og hjem?

Danmarks Naturfredningsforening Thy opfordrer til og støtter Thisted Kommune i at gå helhjertet ind i kampen for naturen og lokalbefolkningens skyld. Den vilde klitnatur og de store landskaber i Thy er en ressource, som vi ikke har råd til at miste.

Endnu et VE-projekt springer alvorligt i øjnene i forhold til kommunens opstillede principper og kriterier for planlægning af energianlæg.

I foråret 2022 besluttede Thisted Kommune at indkalde ideer og forslag i forbindelse med et udsendt debatoplæg, forud for planlægning og miljøvurdering af nye vindmøller ved Hanstholm Havn. Langt de fleste høringssvar var negative, og især de 4 vindmøller syd for havnen gav anledning til stærk kritik.
På det vejledende kort med den overordnede placering af de tre områder for energianlæg i Thisted Kommune er det påfaldende, at arealet syd for Hanstholm Havn behændigt er placeret i ”neutralområde”. Hele kysten ud til Vesterhavet er ellers korrekt placeret i ”negativområder”. Det er hensigten, at projekterne i ”neutralområder” skal vejes op imod hinanden i forhold til kriterierne for VE-anlæg. Arealet, hvor de 4 vindmøller tænkes placeret, er omfattet af så mange beskyttende kriterier, at det uden tvivl hører til i ”negativområder”. Her vil det ikke være muligt at gemme sig bag en anlægslov.

DN Thy opfordrer derfor Thisted Kommune til at fastholde de opstillede principper og kriterier for planlægning af energianlæg og bevare den unikke klitnatur og landskabsværdierne i Nationalpark Thy syd for Hanstholm Havn. Alt andet vil være vanskeligt at forsvare.

På vegne af bestyrelsen for
Danmarks Naturfredningsforening Thy

Med venlig hilsen Ib Nord Nielsen Formand

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.